Εγγύηση κατασκευαστή Pitsos

Ελλάδα & Κύπρος

Οι παρακάτω όροι που περιγράφουν τις προϋποθέσεις και το εύρος της εγγύησης που παρέχει η εταιρία μας δεν περιορίζουν τα νόμιμα δικαιώματα των τελικών καταναλωτών των συσκευών μας, στην περίπτωση ύπαρξης ελαττωμάτων.
Oι τελικοί καταναλωτές μπορούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, για αποκατάσταση της συμμόρφωσης, χωρίς χρέωση, και χωρίς να θίγονται από την παρούσα εγγύηση που παρέχουμε. Επιπρoσθέτως, παρέχουμε εμπορική εγγύηση για τις συσκευές μας στους τελικούς καταναλωτές που υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

1. Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους (υπ’ αριθ. 2 – 8), θα επιδιορθώσουμε δωρεάν τις βλάβες των συσκευών μας, εφόσον αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελάττωμα υλικού ή/και κατασκευής και μας γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την ανακάλυψή τους και εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παράδοση στον πρώτο χρήστη.
Για τις αγορές στην Ελλάδα εάν το ελάττωμα καταστεί εμφανές εντός δώδεκα (12) μηνών από την παράδοση, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για ελάττωμα στο υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα (βλ. εξαιρέσεις με βάση τον όρο 2).
Για τις αγορές στην Κύπρο εάν το ελάττωμα καταστεί εμφανές εντός δύο (2) ετών από την παράδοση, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για ελάττωμα στο υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα (βλ. εξαιρέσεις με βάση τον όρο 2).
Για τις αγορές στην Κύπρο, ο τελικός καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας εντός περιόδου τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που διαπίστωσε τη βλάβη.

2. Η εγγύηση δεν καλύπτει εύθραυστα εξαρτήματα, όπως γυαλί ή πλαστικό, καθώς και λαμπτήρες.
Εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε συνήθη χρήση ή άλλες μορφές φυσιολογικής φθοράς.
Μικρές αποκλίσεις από την καθορισμένη ποιότητα, οι οποίες δεν επηρεάζουν την αξία και την καταλληλότητα προς χρήση της συσκευής, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Οι ζημίες ή ελαττώματα που προκαλούνται από τις χημικές και ηλεκτροχημικές επιπτώσεις του νερού ή/και γενικά προκαλούνται από ανώμαλες περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν δημιουργούν υποχρεώσεις από την εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και για ζημίες που προκαλούνται από ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας ή για την περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με ακατάλληλες ουσίες. Επίσης δεν υφίσταται εγγύηση για ελαττώματα στη συσκευή που προκαλούνται από ζημίες κατά τη μεταφορά, για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι, από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, κακή χρήση, μη οικιακή χρήση, έλλειψη φροντίδας ή μη τήρηση οδηγιών λειτουργίας ή συναρμολόγησης.
Η αξίωση από την εγγύηση παύει να υφίσταται εάν οι επισκευές ή οι παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εμάς για το σκοπό αυτό ή εάν οι συσκευές μας έχουν εφοδιαστεί με ανταλλακτικά, συμπληρώματα ή εξαρτήματα, τα οποία δεν αποτελούν γνήσια εξαρτήματα και εάν η επισκευή ή η παρέμβαση από ένα μη-εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή η ενσωμάτωση εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια, οδήγησε σε ελάττωμα.

3. Η αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής με βάση την εγγύηση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα της συσκευής θα επισκευάζονται ή θα αντικαθίστανται, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, με στερούμενα ελαττωμάτων εξαρτήματα, χωρίς χρέωση.
Τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα θα γίνουν ιδιοκτησία μας.

4. Σε περίπτωση που αρνηθούμε την επιδιόρθωση ή εφόσον αυτή αποτύχει, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, θα προβούμε σε δωρεάν αντικατάσταση της συσκευής με άλλη συσκευή ίσης αξίας, από τις συσκευές που διαθέτουμε στην αγορά Ελλάδος και Κύπρου εντός της προαναφερόμενης περιόδου εγγύησης.
Οι αντικατασταθείσες συσκευές θα γίνουν ιδιοκτησία μας.

5. Προκειμένου ο τελικός καταναλωτής να ασκήσει τα δικαιώματά του από την παρούσα εγγύηση πρέπει να ενημερώσει το τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών σχετικά με τη βλάβη. Επομένως, οι ακόλουθες επιλογές επικοινωνίας είναι διαθέσιμες στον τελικό καταναλωτή:
- μέσω τηλεφώνου
- μέσω email
- διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της κάθε μάρκας.
Ο τελικός καταναλωτής μπορεί να βρει τις σχετικές λεπτομέρειες επικοινωνίας στον οδηγό «Επαφές Service».
Επιπλέον, η απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφεται η ημέρα παράδοσης ή τουλάχιστον η ημερομηνία αγοράς πρέπει να προσκομίζεται.
Οι συσκευές που μπορούν να μεταφερθούν εύκολα (π.χ. με ένα επιβατικό αυτοκίνητο) και για τις οποίες ζητείται η υπηρεσία εγγύησης βάσει της παρούσας εγγύησης, πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν στο πλησιέστερο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών ή στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρεται στη σύμβαση. Επισκευές στο χώρο εγκατάστασης μπορούν να ζητηθούν μόνο για συσκευές, οι οποίες είναι σταθερά εγκατεστημένες στο χώρο λειτουργίας τους.
Για τις αγορές στην Κύπρο ισχύει εύλογη περίοδος επιδιόρθωσης της βλάβης που δε μπορεί να υπερβαίνει τις εικοσιπέντε (25) ημέρες από την στιγμή που ο τελικός καταναλωτής θα ενημερώσει την εταιρία μας, εκτός αν ο τελικός καταναλωτής συναινέσει ρητά στην επέκταση του διαστήματος αυτού. Επίσης, ο τελικός καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία μας γραπτή αναφορά του πορίσματος του τεχνικού ελέγχου που διεξήχθη επί της συσκευής από τον αρμόδιο τεχνικό περιλαμβανομένης της γνωμάτευσης αυτού επί των σχετικών ευρημάτων.

6. Η εκπλήρωση της εγγύησης δεν επεκτείνει ούτε ανανεώνει την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης για τα εγκατεστημένα ανταλλακτικά λήγει μαζί με την περίοδο εγγύησης για ολόκληρη τη συσκευή.

7. Ο τελικός καταναλωτής δεν έχει περαιτέρω αξιώσεις ή αξιώσεις άλλες από αυτές που ορίζονται ανωτέρω με βάση την παρούσα εγγύηση, στον βαθμό που η ευθύνη δεν είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο.

8. Οι παρόντες όροι εγγύησης ισχύουν για συσκευές που αγοράστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία σε Ελλάδα & Κύπρο αντίστοιχα.
Εάν μια συσκευή αποστέλλεται και τίθεται σε λειτουργία σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΖΕΣ («χώρα προορισμού»), η οποία συσκευή πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. τάση, συχνότητα, τύποι καυσίμων κλπ.) για τη χώρα προορισμού και η οποία είναι κατάλληλη για τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές συνθήκες, θα ισχύουν οι όροι εγγύησης της χώρας προορισμού, εφόσον διαθέτουμε δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα αυτή.

Μπορείτε να ζητήσετε το δίκτυό μας από τον τοπικό μας εκπρόσωπο της χώρας προορισμού.
Εάν η συσκευή αποστέλλεται σε χώρες εκτός της ΕΕ/ΕΖΕΣ, η εγγύηση παύει να ισχύει.

9. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη την προσφορά μας για πρόσθετη εξυπηρέτηση πελατών:
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας και οι συνεργάτες της υπηρεσίας μας εξακολουθούν να είναι στη διάθεσή σας μετά τη λήξη της εγγύησής σας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Άψογη εξυπηρέτηση πελατών, πριν και μετά την αγορά

+30 210 4277700 (πανελλαδικά)

Ανακαλύψτε την Pitsos

Ανακαλύψτε την ποιότητα, την τελειότητα και τη φροντίδα Pitsos

Εύρεση αντιπροσώπου

Βρείτε τον πιο κοντινό σας αντιπρόσωπο ή κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας.

Επέκταση εγγύησης

Η Pitsos παρατείνει τη διετή εγγύηση των οικιακών συσκευών της για 3 επιπλέον χρόνια με μικρή οικονομική επιβάρυνση.